תקנון האתר

האתר www.ocotber723.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר ברשת האינטרנט המשמש כפלטפורמה לתשלום תרומות ו/או שירותים (להלן: "השירותים") והוא בבעלותה של חברת אי.קיי.דיזיין (להלן: "החברה").

יש לציין כי תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל הרוכש שירותים ו/או מתכוון לרכוש ו/או לקבל מידע דרך האתר ו/או כל מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת דרך האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון השימוש ומסכים להוראותיו. ישמש השימוש באתר ו/או בפעילות בו ו/או בצפייה בתכנים באתר כהסכמה מצדו (1) לתנאי השימוש המצויינים כאן, וכן כהצהרה כי אין לו ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כלפי החברה, כולל כל נציגיה, מוביליה ו/או כל מי שפועלים מטעמה, יחול מעט לטענות הנוגעות להפרת התחייבויות החברה לפי תנאי השימוש; (2) למדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמפורט באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1. כללי

האתר מספק שירות מקוון (On-Line) ברשת האינטרנט ובין היתר שירותי פרסום ושיווק דפי תרומות (מוצרים ו/או שירותים) ותיווך לביצוע עסקאות בודדות בין יוצר דף הנחיתה (להלן: "מוכר") לבין קונים (להלן: "התורמים").

1.1. האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה יכול המוכר להציג את הדף נחיתה שלו לקהל התורמים הפוטנציאלים, והתורמים מצדם יכולים לבחור בדף נחיתה שמציע תרומה.

1.2. בנוסף מאפשרת החברה לתורמים לבצע באמצעות האתר מכירת תשורות (תשורות – מדרגות התמיכה באתר) שונות בשיטת מכירה ישירה, תשורות אשר באחריות המוכר לספק לתורמים קבלה.

1.3. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית ו/או מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר ואף אינה אחראית על התוכן של משתמשי קצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות היוצרים, המופיע באתר (ליתר הרחבה בעניין ראו סעיף 7 להלן).

1.4. החברה מאפשרת את קיומה של הפלטפורמה בלבד, בה המוכר והתורמים מתקשרים באמצעות מכירת תרומה/השירות, ואינה מהווה חלק ו/או צד במערכת היחסים הנוצרת בין הצדדים. כמו כן יובהר כי תרומות ו/או השירותים מוצעים על ידי המוכרים השונים ולא על ידי החברה ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירות

2. משתמש הקצה

2.1. משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר, בין אם הוא מוכר, תורם או מבקר באתר (להלן: "משתמש הקצה").

2.2. יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.

2.3. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטיותו ו/או סודיות הסיסמאות לאתר ו/או למידע אותו הוא מעלה לאתר.

2.4. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה וכי החברה אינה ו/או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, יתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בחברה. בנוסף, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את החברה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.

2.5. החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

3. רישום לאתר

3.1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת ופרטים נוספים.

3.2. בעת העלאת דף תרומה לאתר או רכישת שרות מידי תורם עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר ת.ז/ע.מ/ח.פ./ע.ר.

3.3. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושהמסמכים, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ביצירת דף תרומה.

3.4. למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי החברה, יש לעיין במדיניות הפרטיות של החברה.

3.5. לחברה אי.קיי.דיזיין הזכות לבטל את השתתפותך/תרומתך /רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לכל נימוק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.6. הגשת פרטים כוזבים ברומאית הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה ו/או המוכר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליוצר ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

3.7. מועד קבלת פרטי דף התרומה שלך כפי שנרשם במחשבי החברה הוא אינו המועד לפתיחת דף התרומה. דף התרומה יפתח רק לאחר אימות כל הנתונים אשר הוצגו לחברה ולמחלקת סיכונים של חברת האשראי.

4. חומרה

4.1. האחריות לקבלת ולשמירה על טלפון, קו תקשורת, מחשב, ציוד, וכל ציוד נדרש אחר ("החומרה") תהיה על משתמש הקצה, כפי שנדרש, כדי לקבל גישה ולעשות שימוש באתר, ובכל העלויות הקשורות לכך.

4.2. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק לציוד, תוכנה, או מידע של משתמש הקצה הנובע משימוש באתר.

5. כללי התנהגות למשתמש הקצה

5.1 האתר הוא קניינה בלעדי של החברה. כל פעילות באתר יהיה לפי תנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.

5.2 משתמש הקצה שרשאי להשתתף בשיטות התרומה באתר חייב להיות בגיל 18 ומעלה, לספק כתובת דוא"ל פעילה, זיהוי תקף וכרטיס אשראי תקף מאחת מחברות האשראי.

5.3 משתמש הקצה ותורם בפרט לא יפרסם חומר אשר יפר את זכויותיהם של אחרים, כולל זכויות קניין רוחני או מסחרי, ולא יפרסם חומר לא חוקי, מאיים, פוגע, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר או מפר פרטיות. הפרת ההתחייבות זו תהיה על אחריות משתמש הקצה בלבד.

5.4 משתמש הקצה ותורם בפרט לא ישנה חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; לא ישלח חומר פרסומי (למעט חומר שאושר מראש ובכתב על ידי החברה), דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או קוד פוגעני. הפרת ההתחייבות זו תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה בלבד.

5.5 כל התנהגות מצד משתמש הקצה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מגבילה או מונעת או מפרה ומוותרת על זכויותיהם של משתמשים קצה כלשהם להשתמש וליהנות מהאתר אסורה.

5.6 החברה רשאית למנוע את השתתפותו של משתמש הקצה בתרומות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי הצורך לנמק את החלטתה, ומבלי למסור כל הודעה ו/או התראה מראש או לאחר מעשה.

6. מימון/התאגדות לדפי תרומות באתר

6.1 כל מוכר יכול להעלות דף תרומה באתר, בו הוא מציע לתורמים שירותים. במסגרת הקמפיין, המוכר מפרסם את השירותים שהוא מציע, ומציין את פרטי התרומה.

6.2 לצד כל דף תרומה המוצג באתר, יופיע תיאור קצר ומוקצץ של השירות, כפי שהוא מתואר על ידי המוכר, והתיאור יהיה באחריותו הבלעדית של המוכר. המחירים של התרומות יהיה המחיר המוצע על ידי המוכר. המחירים אלו לא בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק, והמשתמש הקצה יהיה אחראי לבדוק ולהשוות מחירים, וכן לבדוק את אמינותו של המוכר בקשר לאספקת התמורה.

6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל דך נחיתה או גיוס כלשהו ו/או תשורה ספציפית המוצעת בדף נחיתה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר יתברר כי הייתה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי דף התרומה, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה כזה, ישלחו הודעה מתאימה למוכר

7. ביקורת, השגחה ומעקב

7.1. החברה שמורה לעצמה את הזכות, אך לא חייבת, לבצע בקרה, פיקוח ומעקב על תוכן האתר בכל עת, כולל בעמודי התרומות , במידה והם חלק מהאתר. החברה תקבע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ולכל ההגבלות שייקבעו, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי החברה, כולל תוך חשבון של עדכוני חוקים, תקנות ו/או הנחיות מגורם מוסמך.

7.2. מבלי להפריע למה שנאמר לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא חייבת, להסיר כל חומר שהיא רואה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא מפר את תנאי ההסכם או מעורר עקבות.

8. דפי התרומות המופיעים באתר

8.1. החברה אינה סוחרת ו/או מספקת את השירותים המוצגים באתר.

8.2. החברה מספקת למוכרים פלטפורמה להצגה ומכירה של שירותיהם, בשיטות תרומה ישירה. בדף התרומה מופיעים התנאים למכירתו כפי שהוזנו על ידי המוכר.

8.3. תמונות המוכרים ו/או תיאורם באתר משמשים למטרות המחשה בלבד, ויתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע אחר על המוצרים, כולל מחירם, נספקים על ידי היוצרים והם נמצאים תחת אחריותם.

8.4. החברה אינה שומרת פיקוח על המידע ועל נכונותו. האחריות על המידע, האיכות שלו ועל ייאונו נופלת באופן מוחלט על היוצר בלבד. החברה אינה אחראית לתיאור המוצרים כפי שהוזנו על ידי היוצר, וממליצה לבדוק את אמינות היוצרים אליהם אתה מתעניין לפני הצעת הרכישה.

8.5. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר היא גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתו של היוצר בהתאם לביקוש או לכל סיבה אחרת. לכן, יש ליוצר את הזכות, אך אין לו התחייבות, להגדיל או להפחית את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

9. ביצוע תשלום

9.1. המחירים המוצגים בכל דף נחיתה כוללים מע"מ על פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

9.2. שתרומה שאושרה היא רכישה המחייבת לתשלום מלוא הסכום המוצע על ידי התורם.

9.3. החיוב של הלקוח יתבצע על ידי חברת הסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי משתמש הקצה. בשורת החיוב יוצג התיאור של המוכר ולא של "october723.co.il". החיוב של הלקוח יתבצע במיידי. אם חברת כרטיסי האשראי תסרב לאשר את כל התחייבויותיך, רכישתך תבוטל, והתשלום לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 6.16 להלן. החברה תספק לך קבלה לחיוב, והמוכר יהיה אחראי להפקדת חשבונית עבור כל עסקה במכירה.

9.4. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלעדיו, שלא לקבל סוג או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב, ואין לה התחייבות להודיע על כך מראש.

10. העברת התשלום למוכר

10.1. October723 היא פלטפורמה ללא מטרות רווח, המתופעלת ע"י חברת אי.קיי.דיזיין במטרה להחזיר לקהילה ולקדם את תרבות הנתינה והערבות ההדדית בישראל.

10.2. עמלת הפלטפורמה באתר הינה 0%, ועלויות הסליקה – לכל הפחות -3% ולכל היוצר 8%, תלוי באם מדובר בכרטיס אשראי מקומי או כרטיס אשראי תייר וכן סוג הכרטיס. על פי עמלה זו, יקבל המוכר חשבונית, ולכן יתווסף מע"מ כקבוע בחוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות עמלות אלו ללא הודעה מראש למשתמשי קצה.

10.3. כל סכום מעבר לעלויות הללו משמש לקידום דפי הנחיתה בפלטפורמה וחוזר כתרומה עבורם.

10.4. החברה משתמש במסוף סליקה של חברת פאיי מי בע"מ, אשר תעביר  מכספי התרומות לידי המוכר תאריך 9 לחודש שלאחר ביצוע התרומה.

10.5. התשלום יבוצע בניכיון עמלת הסליקה בלבד.

10.6. לצורך העברת התשלום לפרויקט שסיים בהצלחה, יידרש המוכר למלא בטופס שיקבל ב"פרטי תשלום" בעמוד פתיחת מסוף סליקה .

10.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל את העברת התשלום על פי הנחייתה בנתונים המפורטים בסעיף 17 להלן.

 10.8. לומרים תוצע האפשרות לשלם עמלת גיוס נוספת, בשיעור של 3% בתוספת מע"מ ("עמלת תורמים"). עמלת התומכים תתווסף לתמורת העמלה המופחתת, וליוצר לא תעמוד זכות או חובה כלשהי בגין עמלת התומרים.

10.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העמלות המיוחדות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בסעיף 22.1 להלן.

11. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

11.1. ביטול תרומה בכל מכירה ייעשה על ידי פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected], ויכלול את פרטי המציע, כולל מספר תעודת הזהות ופרטי התרומה המלאים.

11.2. הביטול יתבצע על פי ההגדרות של חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981.

11.3. אם הודעת הביטול נקלטה לאחר העברת התשלום למוכר, יעבור הדבר לבדיקה ואישור מפרסם דף הנחיתה. אם מתברר כי יש זכאות לביטול כפי שמפורט בסעיף זה, החברה תעביר את הפניה למוכר ותפעל מולו להשבת הכספים המגיעים ממנו, אך האחריות המלאה על כך תישא על המוכר בלבד.

11.4. במקרה של ביטול שינוי עסקה, תהיה לחברה הזכות לסגור את דף התרומה אם אי העמדה בתנאי הסף מתרחשת, ולא תישא בכך כל חובה כלפי המוכר או המשתמש הקצה.

11.5. לא תתרחש זכות ביטול במקרים של "טובין פסידים" כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן, מידע כמו שמוגדר בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, או טובין שיוצרו במיוחד לצרכן בפערי אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו.

11.6. בנוגע לתשלום ביטול, לאחר אישור הבקשה לביטול, יחול ניכוי דמי ביטול של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, מדמי התשורה ששולמו, בלבד אחרי קבלת בקשת הביטול.

11.7. דמי הביטול יוגבהו על ידי היוצר או החברה, ובמקרה של ויתור על גבייתם מצד אחד מהם, יוגבהו על ידי הצד השני, ולא ייתן לוויתור מצד אחד להשפיע על זכויות הגבייה של הצד השני, ואין בוויתור על גבייתם לנזקים אחרים.

11.8. יובהר כי ביטול זה מתייחס רק לביטול של התרומה, והחברה אינה אחראית לכל אחריות בגין ביטול העסקה או השבת הכספים.

12. ביטול עסקה על ידי החברה

12.1 החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת וללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל תרומה (לפני או לאחר סגירתה), כולל באחד מהמקרים המפורטים להלן:

12.1.1. אם יתברר כי באתר נעשתה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית.

12.1.2. אם אירעה תקלה טכנית שמנעה או עלולה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

12.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור שמניעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

12.1.4. במקרה של טעות טכנית בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים של היוצר / משתמש הקצה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

12.1.5. בכל מקרה של פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

12.1.6. החברה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה אם התרומה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

13. היעדר אחריות

13.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי, וכי לא יביא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר.

13.2. החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות, וכל מנהליהם, הדירקטורים וכל הבא מטעמם אינם מצהירים ו/או מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות, או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.

13.3. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "כפי שהוא" ו-"כפי שזמין". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

13.4. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש ו/או שרכשת באתר ולכן אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, לאספקתם, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

13.5. המוצרים ו/או השירותים באתר מוצגים באחריות היוצרים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו״ב.

13.6. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע כל פעולה באתר.

13.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.

13.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.

14. הגבלת אחריות

14.1. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות ו/או חובה כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.

14.2. בכל מקרה, לא תהיה חובתה ואחריותה של החברה, בשל דף תרומה למימון העמותה/חברה/ישות ו/או בקשר אליו, לרבות תרומתם של שירותים הנובעים בכך, גבוהה מהסכום ששולם על ידי משתמש הקצה בגין אותה תרומה.

15. אחריות המוכר

1.21. המוכר הוא האחראי הבלעדי לכל נזק, תביעה, דרישה, חובה, חיסרון כלכלי, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, הנגרמים למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, בקשר למימוש התנאים ו/או אי מימושם כתוצאה ממעשה או מחדל של המוכר ו/או בקשר עם השירותים הנדרשים על פי התנאים.

2.21. המוכר משחרר באופן מוחלט ובלתי תנאי את החברה, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וכל מי שמטעמם, מכל דרישה, טענה, תביעה, חובה, נזק, דרישה, חובה, חיסרון כלכלי, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

16. שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

16.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וגם ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובת למסור הודעה בנדון. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

16.2. במידה והחברה תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, החברה תודיע על כך על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר / אמצעי תקשורת אחרים.

16.3. כל שינוי משמעותי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד פרסום ההודעה באתר / אמצעי תקשורת אחרים, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

16.4. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה יחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים.

16.5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם.

17. פרטיות

17.1. משתמש הקצה מצהיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות והתכתובות באתר הם פומביים ואינם מהווים התכתבות פרטית, ולכן צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו.

17.2. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בפרט בעמודתי התרומות, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

17.3. למידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לעיין בדף מדיניות הפרטיות.

18. קניין רוחני

18.1. האתר, כולל כל רכיביו, הינו הקניין הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. יש להיזהר מכל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר בלעדי תחת אישור מראש מהחברה. הפרת תקנון זה עשויה להביא להפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, או זכויות קניין רוחני אחרות, ועשויה לגרום למשתמש הקצה לפגוע בזכויות הכלל.

18.2. האתר מכיל חומר מוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, כולל טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה, צלילים ועוד. אין למשתמש הקצה לשנות, לפרסם, לשדר, או להשתתף בהעברה או מכירה של חומר זה ללא אישור מפורש מהחברה. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

18.3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר, יפרסם, יציג, ו/או יעמיד קישור בדרך כלשהי לחומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות בלעדי. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

18.4. משתמש הקצה מתיר למשתמשים אחרים לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי שלהם, אך בלבד שלא ישתמשו בו לצורך גיוס הון מקהל.

18.5. סעיף זה יחול גם לטובת החברה ולטובת מי מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18.6. למרות האמור לעיל, ברגע שמשתמש הקצה העלה חומר אל האתר והתנהל בו פרויקט פעיל, אינו מורשה להעביר חומרים אל אתרי גיוס מקהל אחרים.